Diaconie

Omzien naar elkaar wordt diaconie genoemd. Het is de dienstbaarheid van de kerk: waar wij door ons geloof worden geïnspireerd en ertoe worden aangezet de nood van mensen om ons heen te zien en te helpen verlichten. Onder Diaconie verstaan we wat wij in onze parochie doen om de sociaal-maatschappelijke nood van mensen en groepen te voorkomen, op te heffen, te verminderen, of mee-uit-te-houden. Diaconaal handelen is er ook op gericht om rechtvaardige verhoudingen te scheppen.

Doel van de Diaconie is het scheppen van voorwaarden voor een humaan leven en samen leven van mensen. Daarin zit nadrukkelijk ook een politieke dimensie. En rechtvaardigheid is niet alleen een tussenmenselijke categorie, maar speelt tevens een rol in hoe wij met de aarde omgaan.

Algemene uitgangspunten en bronnen van inspiratie voor ons diaconaal handelen.

Het leven van Jezus, zoals beschreven in de Evangeliën, is inspiratiebron voor ons handelen en voor de manier waarop we in het leven staan. Schrift en Traditie bieden ons richtlijnen voor het leven, omdat we geloven dat onze houding tegenover God handen en voeten kan krijgen in onze houding tegenover de medemens. Met name het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-27) en de Werken van Barmhartigheid. (Matthëus 25) spreken ons direct aan op de diaconale verantwoordelijkheden vanuit ons geloof.

Vanuit de hedendaagse theologie is de filosoof en theoloog Levinas diegene die ons leert dat, als we tot in onze ziel geraakt worden door het leven en het lot van de medemens, we ook geraakt worden door God.

Werkgroepen

  • Platform samen kansrijk
  • Zieken- en ouderenpastoraat
  • Welkomstgroep
  • Rouwpastoraat
  • Parochiële Caritas Instelling
  • R.K. Pastorale Werkgroep St. Jansdalziekenhuis
  • Missie, Ontwikkeling & Vrede

Platform samen kansrijk

In de jaren 2003-2005 werden in Harderwijk en Ermelo dialooggesprekken gevoerd, georganiseerd door een aantal mensen uit moskeeën en kerken. Eind 2005 groeide het idee om een intercultureel platform op te richten. Er volgde overleg met diverse organisaties en gemeentebestuurders.
Een werkgroep heeft de oprichting van het platform voorbereid, met deelnemers zowel uit allochtone als uit autochtone hoek. Verheugend was dat er vanaf het begin veel steun en enthousiasme was.
Op zaterdag 25 november 2006 volgde de officiële oprichting van het Platform.

De doelstellingen van het Platform zijn:

Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van minderheden in fundamentele sectoren van de samenlevingen in Harderwijk en Ermelo.
Streven naar een harmonische samenleving waar alle burgers actief aan kunnen deelnemen.
Het bewustzijn bevorderen dat de samenleving meer gediend is met dialoog dan met tegenstellingen.
Tot de activiteiten van het Platform behoren de Dag van de Dialoog en het Festival Samen Kleurrijk. Meer informatie vindt u in de sectie ‘Nieuws’ van deze website en op de website van het Platform Samen Kansrijk.

Zieken- en ouderenpastoraat

Deze werkgroep onderhoudt contact met mensen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn. Het Zieken- en Ouderenpastoraat is de schakel tussen de zieken en ouderen aan de ene kant en de rest van de geloofsgemeenschap aan de andere kant. De werkgroep biedt aan zieken en ouderen ook de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de communie. Zij verzorgt ook de ziekencommunie bij mensen thuis en in de diverse verzorgingstehuizen.

Welkomstgroep

Deze werkgroep legt contact met mensen die nieuw in de parochie zijn komen wonen. Het is de bedoeling om deze mensen hiermee ‘welkom’ te heten en wegwijs te maken in de parochie. Een aantal keren per jaar wordt de nieuw ingekomen parochianen welkom geheten na een viering op zondag waarbij nader kennis wordt gemaakt en informatie wordt uitgewisseld.

Rouwpastoraat

Als onderdeel van een levende, gelovige gemeenschap wil de werkgroep Rouwpastoraat inhoud geven aan ons geloven in Jezus Christus, de bron van waaruit wij willen leven. Zorg voor elkaar is daarvan een wezenlijk onderdeel. Heel concreet betekent het dat mensen mogen ervaren dat ze niet alleen door verdriet heen hoeven gaan. Als tochtgenoten willen we hen vergezellen op deze weg opdat een nieuwe horizon zichtbaar wordt. Leden van de werkgroep Rouwpastoraat willen zorg, steun, begrip en een luisterend oor bieden aan hen die te maken hebben met het verlies dat men lijdt na het overlijden van iemand die men lief had en nog steeds heeft.
Nabestaanden worden per brief benaderd met de vraag of men prijs stelt op bezoek van de daartoe toegeruste vrijwilligers. Het staat u echter altijd vrij om zelf contact op te nemen met de werkgroep. De werkgroep Rouwpastoraat organiseert regelmatig parochiële informatieavonden over onderwerpen rond thema’s als rouw, verlies en verdriet. Deze worden bekend gemaakt in de Catharinfo.

Voorts is de werkgroep nauw betrokken bij de viering van Allerzielen.

Parochiële Caritas Instelling

De Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) heeft vanouds de zorg voor de materiële noden van minder bedeelden. De laatste tijd worden de toelatingseisen voor de sociale zekerheid aangescherpt, zodat ook nu weer mensen ‘buiten de boot’ vallen. Voor hen zet de P.C.I. zich in. Behalve bij materiële noden biedt de P.C.I. ook hulp bij andere problemen in de samenleving. De P.C.I. is er voor alle parochianen die kampen met noden in welke vorm dan ook.

R.K. Pastorale Werkgroep St. Jansdalziekenhuis

De werkgroep is een interparochieel werkverband van vrijwilligers van de parochies Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet.
De leden van het werkverband komen eens per jaar bijeen in vergadering en voor een themagesprek, om zo van ieders ervaringen te leren.

De leden van de werkgroep zijn er ten behoeve van de ziekenhuispatienten, en ter ondersteuning van de oecumenische kerkdiensten en de in het ziekenhuis werkzame geestelijk verzorgers.
Deze taken worden om toerbeurt verricht door vrijwilligers van een aantal protestantse en katholieke kerken uit de regio. Op deze wijze kunnen wij als katholieke christenen, samen met de christenen van de andere deelnemende kerken, herkenbaar bezig zijn.

Groep kosters

De groep wordt gevormd door 5 personen en zij assisteren de voorganger in de oecumenische vieringen.
Zij vervullen hun taak volgens de protestantse traditie als koster/ouderling en koster/diaken, wat naar de katholieke traditie kan worden vertaald als acoliet, lector, collectant en koster.

Groep patiëntenbegeleiders

De leden zijn actief betrokken bij de begeleiding van patiënten die op zondag naar de kerkviering willen in de Dageraitzaal van het St.Jansdal.

Bezoekgroep St. Jansdal

De bezoekgroep is een interparochieel werkverband van de katholieken van Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde.
De bezoekgroep is al actief sinds de opening van het St.Jansdalziekenhuis, de leden van de groep hebben (vergelijkend) de faciliteit van ‘kerkelijk ambtsdrager’, en toestemming van de ziekenhuisdirectie, om hun medeparochianen te bezoeken buiten de reguliere bezoektijden.

Het bezoek heeft een vast moment op de woensdag- en/of de donderdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. De ochtend is voor velen vaak het moment dat men met haar/zijn gedachten alleen is, dit kan juist het tijdstip zijn om bezoek te ontvangen vanuit de geloofsgemeenschap.

Als u het op prijs stelt bezoek te ontvangen van uw “eigen” parochiegemeenschap bij een ziekenhuisopname, dan moet u dit zelf aangeven!

Missie, Ontwikkeling & Vrede

De werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede (MOV) houdt zich bezig met ontwikkelingsvraagstukken en in mindere mate met vraagstukken rond armoede en vrede. De komende jaren willen zij ook wat meer aandacht aan de inhoud van de Missie geven. Het logo toont de wereldbol en de duif.

Door het parochiejaar heen organiseert de MOV activiteiten rond de Vredesweek (september), Solidaridad (december) en de Vastenaktie (voorjaar). Daarbij sluiten zij ons respectievelijk aan bij campagnes van Pax Christi/IKV, Solidaridad en de Vastenaktie. Als er aanleiding toe is organiseren zij ook zaken tussendoor. Bij de Vastenaktie werken zij samen met andere parochies op de Noordwest-Veluwe en proberen zij ook andere groepen uit onze eigen parochie te betrekken. De MOV is soms actief betrokken bij het voorbereiden van vieringen. Ook neemt de MOV deel aan het Platform voor Ontwikkelingssamenwerking in Harderwijk, dat gecoördineerd wordt door de Wereldwinkel. Regelmatig wordt u hierover geïnformeerd in de Catharinfo.

De MOV-groep adviseert de parochie over de besteding van 5% van de werkbegroting voor noodhulp en structurele ontwikkelingsprojecten en over het duurzaam beleggen van de financiële reserves.

De MOV-groep komt gemiddeld zeven maal per jaar bij elkaar. De MOV-groep is klein, dus nieuwe leden zijn van harte welkom.