De Catharinakerk

De Catharinakerk is het kerkgebouw van de locatie Harderwijk. Het markante gebouw staat in de wijk Stadsdennen, aan de Van Maerlantlaan, op de hoek van de centrale ‘Hoofdweg’, die dwars door de stad loopt.

Over de kerk

De Catharinakerk, ontworpen door de Bussumse architect Herman van Putten (1905-1966), biedt plaats aan zo’n 700 kerkgangers. Op 7 maart 1961 werd begonnen met de bouw, en een jaar later, op 30 juni 1962, werd deze kerk ingewijd door Zijne Eminentie Bernardus kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht. De kerk staat symbool voor de moderne Nederlandse kerkbouw in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Naast de kerk bevindt zich een pastorie, waar zich het secretariaat en enkele vergaderruimten bevinden.

Voor meer informatie over het gebouw verwijzen wij u voorlopig naar het boek: K.H.M. Mars, De Parochiekerken van Harderwijk (Dieren 2009). Meer informatie over het kerkgebouw zal later aan de website worden toegevoegd.

De klokken

In de open klokkenstoel naast de kerk hangen drie klokken, t.w.:

  • Maria, door een parochiaan geschonken bij de bouw van de kerk in 1962.
  • Vindicamus¬†(Dat wij gerechtvaardigd worden), de Angelusklok, en luidt dus dagelijks om 12.00 en 18.00 uur. In 1912 werd het origineel vervaardigd, maar deze is in 1942 door de bezetter weggenomen. Na de oorlog, in 1947, werd deze nieuwe klok gegoten.
  • Catharina, met 263 kilo de zwaarste klok, werd in 1964 door de parochianen geschonken.

Het Orgel

Het orgel van de Catharinakerk in Harderwijk

Het orgel van de Catharinakerk in Harderwijk

Het orgel wordt reeds genoemd in 1827. Het is vermoedelijk gebouwd in 1820. In een handschrift met orgelbeschrijvingen wordt onder H18. Harderwijk vermeldt: ‘het orgel in de kerk de R. Cath. Gemeente aldaar is aangekocht uit de kerk der RK. Cath. Gemeente in de herenstraat te Utrecht, aldaar geplaatst en grotendeels hernieuwd in 1827 door Wander Beekes, orgelmaker te Utrecht.’

Wander Beekes die 43 jaar oud werd heeft diverse orgels gemaakt voor de toen (begin 19e eeuw) nog talrijke schuilkerken van de katholieken.

In 1913 verhuisde het orgel naar de Catharinakerk aan het Klooster waar het hoog op de oplopende tribune een plaats kreeg. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe Catharinakerk werd het orgel op een koortribune geplaatst. In 1979 heeft het orgel zijn huidige plaats gekregen en is het gerestaureerd. De orgelkast is toen in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

In 1986 is het opnieuw gerestaureerd, is het oude pijpwerk op de oorspronkelijke plaats teruggekomen en is de teruggevonden toonhoogte hersteld. Deze algehele restauratie is uitgevoerd door de firma Leeflang uit Apeldoorn. Het orgel klinkt nu weer zoals het moet hebben geklonken nadat het was gebouwd. Het orgel is in 1994 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

De Madonna van Berne

De Madonna van Berne in de Catharinakerk in Harderwijk

De Madonna van Berne in de Catharinakerk in Harderwijk

Het beeld staat voor Maria-Immaculata. Maria onbevlekt (zonder smet) ontvangen, tevens Maria als de vrouw van de Openbaring. De minzame figuur steekt de armen vooruit en staat verheerlijkt op een wereldbol, omgeven door wolken, en met de slang van het kwaad onder haar voeten.

Het beeld is sinds 1857 eigendom van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Dit is de enige Nederlandse abdij van de Norbertijnen. Eerst stond het beeld tegen een van de buitengevels van de Abdij. Later kreeg het een plaats in de nieuw gebouwde abdijkerk. Was het oorspronkelijk wit geschilderd, bij gelegenheid van de plaatsing in de abdijkerk werd het gepolychromeerd met veel goud. In 1982 heeft de Abdij het laten restaureren.

Het Madonnabeeld is in bruikleen gegeven door de Abdij aan de Catharinaparochie.