Vergadering van Locatieraad en Pastoraatgroep van 16 november 2016

Het eerste deel van de vergadering heeft de PG/LR gesproken met vertegenwoordigers van het Zieken- en Ouderenpastoraat (Marian Bäumer) en het Rouwpastoraat (Gerrie Celie). Er zijn verschillende zaken aan de orde geweest, zoals de vergrijzing van de bezoeksters van de ouderen, de bemensing van de samenkomsten in de zorgcentra, het uitvaartbeleid, het aantal acolieten, dat kan assisteren bij uitvaartvieringen. Er is een afspraak gemaakt dat we de vertegenwoordigers regelmatig zullen uitnodigen.

Met betrekking tot de liturgische vieringen zijn er meerdere zaken besproken.

Er is besloten om dit jaar de vieringen tijdens kerstmis gelijk te laten zijn aan vorig jaar. Alle vieringen zijn vieringen van Woord en Gebed met Communie. Op kerstavond is er een Dienst voor Jong en Oud met Rini Bouman en een avondviering met het Ceaciliakoor. Op kerstmorgen een viering met Panta Rhei. In de avondviering en de viering op kerstmorgen gaan Eigen Voorgangers voor.

De priesters in onze parochie hebben aangeboden om zo nu en dan op de zaterdagavond een Eucharistieviering te houden in onze kerk. Tijdens de zondag van dat weekend zal er dan geen viering zijn. In januari en februari van het komende jaar zal daar mee geëxperimenteerd worden. U hoort de definitieve data ruim van tevoren.

Qua planning kijken we al weer vooruit naar Pasen. Vanuit het bisdom wil men dat het paastridium (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake) gevierd wordt in het liturgisch centrum. Omdat wij een grote, uitgestrekte parochie zijn heeft het PT besloten, dat er op 3 plaatsen een paastridium wordt gehouden. Of Harderwijk één van de locaties is waar dat dit jaar zal plaatsvinden is niet zeker. Daarover is met pastoor Harrold Zemann gesproken, maar is er nog geen definitief besluit gevallen. Over de invulling van mogelijke vieringen, als bij ons geen paastridium zal plaatsvinden, wordt nog nagedacht. Daarover wordt u zo spoedig mogelijk worden ingelicht.

Komend jaar is het 2017, dat is 500 jaar nadat in ons land de Reformatie heeft plaats gevonden. In de Week van de Eenheid, van 16 tot en met 20 januari, wordt er steeds in een andere kerk een gebedsviering gehouden. Onze Hervormde broeders en zusters hebben onze Geloofsgemeenschap uitgenodigd om ook één van de gebedsvieringen te houden. Dat zal gebeuren op woensdag 18 januari.

Op dinsdagavond 14 februari 2017 zal een parochieavond worden gehouden. Over de invulling van die avond wordt u nader bericht.

Het PB gaat kijken naar de vitaliteit van de locaties. Het bisdom heeft een methode ontwikkeld om, naast de harde criteria, ook kwalitatieve factoren mee te laten spelen. Misschien gaat deze methode op onze locatie worden toegepast. Kapelaan Karel Donders is hiervoor het aanspreekpunt.

In Putten zal er een jongerenproject worden gestart. Misschien wordt op projectbasis daarvoor een jongerenwerken aangetrokken.

De begroting voor volgend jaar ziet er heel positief uit. Omdat in onze locatie in het verleden veel geld is gereserveerd voor groot onderhoud, is een verdere dotatie voor groot onderhoud de komende jaren niet nodig. Na vele jaren van een negatieve begroting is de begroting voor komende jaar positief.

Met betrekking tot de herinrichting zijn deze maand geen vorderingen te melden.

Heeft u nog een vraag, dan kunt u altijd een lid van de LR of de PG aanschieten.

Namens LR en PG,

Ed van der Heijden

Reacties zijn gesloten.