Vergadering van Locatieraad en Pastoraatgroep van 14 september 2016

De eerste vergadering van dit Pastorale Jaar.

In de vakantieperiode heeft het uitvaartbeleid binnen onze parochie geleid tot onrust. U heeft daar over kunnen lezen in een van de vorige Catharinfo’s. Daarom heeft de PG/LR aan het begin van deze vergadering gesproken met pastoor Harrold Zemann. In een prettig gesprek is het probleem, namelijk dat uitvaartvieringen in de kerk niet mogen worden geleid door commerciële partijen, aan de orde gesteld. Afgesproken is dat de pastoor in overleg oplossingen zoekt die beter aansluit bij de pastorale zorg die wij moeten hebben voor de mensen in onze geloofsgemeenschap.

Met betrekking tot de liturgische vieringen zijn er meer zaken besproken.

Tijdens deze vergadering is ook een gesprek geweest met pastoraal werkster Antoinette Bottenberg over de mogelijkheid om in samenwerking met de kinderen van de basisscholen een musical op te voeren over Mozes, waarbij ondersteuning wordt gekregen van professionele zangers. Een en ander wordt in beraad gehouden. Niet alleen de kosten zijn hoog, maar ook de voorbereiding vergt veel aandacht.

Op zondag 13 november zal er een St.Maartenviering worden gehouden, waarin Antoinette Bottenberg voorgaat.

In verband met de voorlopige afwezigheid van Jan Onland is het nog ongewis of er tijdens de kerstdagen een Eucharistieviering kan worden gehouden. Een en ander is nog in beraad bij het pastoresteam.

Met Pasen volgend jaar komt er weer een paasspel, zoals ook dit jaar is gehouden.

De noodtelefoon, waarop men het overlijden van een lid van de geloofsgemeenschap kan melden, wordt per toerbeurt door een aantal vrijwilligers beheerd. Er zijn twee vrijwilligers gevonden die de werkgroep voorlopig komen versterken: Anita Swarte en Jan Lamers.

Gijsbert Schaap is om persoonlijke redenen gestopt met zijn werkzaamheden voor de geloofsgemeenschap. Een groot deel van zijn pastorale taken moeten worden overgenomen. Daarom zullen wij mensen benaderen om taken van hem over te nemen.

Tijdens de viering van Allerzielen zullen ook de pastores, die in onze geloofsgemeenschap actief zijn geweest en dit jaar zijn overleden, worden herdacht: Jan Vernooij en Everandus Jan Richter.

De tweede mailing met betrekking tot de Kerkbalans is verspreid en verzonden. Wij hopen dat u, indien u nog geen Kerkbalans heeft betaald, dit alsnog zult doen. Zonder uw geldelijke bijdrage kunnen wij niet overleven.

Vanuit het Parochiebestuur worden de volgende zaken gemeld:

De samenwerking met de St.Maartensparochie wordt steeds verder uitgebreid. Of het tot een fusie komt valt nog te bezien.

De rondgang langs de geloofsgemeenschappen is afgerond. De resultaten zijn verzameld en neergelegd in een werkplan voor het pastoresteam (PT). Dit is een gedegen werkstuk. Eén van de afspraken is dat het PT regelmatig langs de locaties gaat.

Pastor Karel Donders zal projecten gaan aansturen, die betrekking hebben op jongeren. Mogelijk wordt daarvoor op projectbasis ook gebruik gemaakt van een jongerencoördinator.

Fred Kok heeft inmiddels zijn 25-jarig jubileum als pastoraal werker gevierd.

Van de gemeente Harderwijk is, via de Norbertusparochie, een brief binnengekomen, waarin de sloopvergunning voor ons kerkgebouw wordt ingetrokken. Deze vergunning hadden wij een aantal jaren geleden in het kader van de herinrichting voor ons kerkgebouw aangevraagd.

Rob Broekhoven, de man uit het PB, die verantwoordelijk is voor de gebouwen, is bezig de offertes met betrekking tot de herinrichting van ons kerkgebouw richting het bisdom te sturen en daar te bespreken.

Heeft u nog een vraag, dan kunt u altijd een lid van de LR of de PG aanschieten.

Namens LR en PG,

Ed van der Heijden

Reacties zijn gesloten.